Ghid Legislaţie pentru părinți

*Articol publicat la data de 15 februarie 2018

1.      Concediul de maternitate

Concediul de maternitate este format din concediul pentru sarcina (prenatal) si concediul pentru lauzie (postnatal) si se acorda salariatelor care au realizat un stagiu minim de cotizare de cel putin o luna sau stagiu asimilat in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare. Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu mai sunt asigurate, din motive neimputabile lor, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora. În aceasta situatie, baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat.

 • Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.
 • În situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.)

2.      Concediul paternal

Potrivit Legii concediului paternal nr. 210/1999 si Normelor de aplicare, tatii beneficiaza de concediu paternal de 5 zile, care poate fi prelungit cu inca 10 zile in cazul in care au absolvit cursul de puericultura sustinut de medicul de familie, si concediul de crestere si ingrijire a copilului de pana la 2 ani.

Concediul paternal se acordă la cerere, oricand în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului.

În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Pe perioada concediului acordat în acest caz, tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la alegere.

3.      Concediul de crestere a copilului

Conform OUG 111/2010 privind Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada de 12 luni se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.

(Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 • au beneficiat de indemnizaţie de şomaj,
 • s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,
 • au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
 • au beneficiat de concedii medicale,
 • au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii,
 • se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului,
 • au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dupa caz a copilului cu handicap,
 • au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului,
 • se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată,
 • au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate,
 • au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat,
 • frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar postuniversitar,
 • au calitatea de doctorand,
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar,
 • se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic,
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere,
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar,
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar,
 • se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj,
 • au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului,
 • se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior şi începerea primului rezidenţiat după absolvire,
 • persoanele care au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.

 În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, considerate lună întreagă.

Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situaţiile enumerate mai sus. Prin excepţie, se aceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare.)

Concediul si indemnizatia lunara se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 • are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora
 • persoanele care au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului nr.883/2004 al Parlamentului European.

Drepturile, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, se acordă pe bază de cerere insotita:

 • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
  -actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul,
 • actele doveditoare care să ateste ca în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit,
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
 • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Cererea insotita de documente justificative se depune la primaria pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

4.      Concedieri, indemnizatii, stimulente

Salariatele gravide nu pot fi concediate.

Angajatorul nu poate concedia salariatele gravide, pe cele aflate in concediul de maternitate, in concediul de risc maternal, in concediul de crestere a copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, in concediu de ingrijire copil bolnav pana la varsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap.

Stimulentul de insertie

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei. Pentru persoanele care obţin venituri cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel:

 • până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
 • până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de concediu.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

5.      Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, adica de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Beneficiază de aceleaşi drepturi şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament.

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.

Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

Psih. Adica Codres, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei

Avocat Florina Paulopol, Associate Attorney

Contact

România

tel: 0745639898